Preduzetnički kurs za mlade

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Program kursa

Univerzitetski kurs obuhvata 6 modularnih predavanja i praktičan rad:

  • Uvod u omladinski rad u zajednici i lični razvoj
  • Životni period adolescencije,
  • Rad sa pojedincima/kama,
  • Rad sa grupama,
  • Rad na konfliktima i prihvatanju razlika
  • Menadžment u omladinskom radu u zajednici
  • Praktičan rad

Studenti i studentkinje imaju individualnu mentorsku podršku za sve vreme trajanja kursa.

Ciljevi i ishodi učenja

Univerzitetski kurs ima za cilj osposobljavanje studenata i studentkinja, budućih omladinskih radnika i radnica, za individualni i grupni rad sa mladima na ličnom i socijalnom razvoju kroz aktivno učešće u izgradnji i razvoju zajednice.

Po završetku kursa studenti i studentkinje će:

  • Steći osnovno znanje i razviti liderske veštine i stavove u vezi sa omladinskom radom u zajednici
  • Steći osnovno znanje i razviti veštine i stavove za aktivno učešće u razvoju zajednice kroz omladinski rad
  • Steći osnovno znanje i razviti veštine i stavove za razvoj sturktura i politika omladinskog rada
  • Steći osnovno znanje i razviti veštine i stavove za individualni i grupni rad sa mladima u zajednici
  • Steći osnovno znanje i razviti veštine i stavove za (samo)reflektujući, analitičan i profesionalan pristup u radu sa mladima u zajednici kroz lični i socijalni razvoj.

Kome je kurs namenjen

Univerzitetski kurs je namenjen osobama koje rade ili bi želele da rade sa mladima kroz formalni i neformalni sistem obrazovanja, udruženja građana, sportska udruženja i druge organizacije i institucije koje rade sa mladima.

Uslovi za upis kursa

Univerzitetski kurs može da upiše student/kinja koji/a:

  • ima najmanje 18 godina
  • ima diplomu srednje škole
  • ima visoku motivaciju za rad sa mladima, decom i drugim grupama u zajednici
  • ima prethodno iskustvo u omladinskom radu i/ili radu sa mladima i decom (poželjno je da ima)
  • ima osnovno znanje engleskog jezika (poželjno je da ima)